Omet al contingut

CSITAL Lleida

Oferta ocupació pública FHN any 2015

En el BOE de 23 de març s’ha publicat el Real Decreto 196/2015, de 22 de març, per la qual s’aprova l’oferta d’ ocupació pública per a l’any 2015, on és recull al seu Annex 4 la relació  de places ofertades de FHN :

  • Subescala Secretaria-Intervenció: 16
  • Subescala Secretaria, categoria Entrada: 12
  • Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria Entrada: 9
  • Places reservades a persones amb discapacitat general: 13

Total Accés Lliure: 50

Promoción Interna

  • Subescala Secretaria, categoria Superior: 10
  • Subescala Intervenció-Tresoreria categoria Superior: 14
  • Subescala Secretaria, categoria Entrada: 10
  • Subescala Intervenció-Tresoreria categoria Entrada: 14
  • Places reservades a persones amb discapacitat general: 2

Total promoció Interna: 50

També es publica Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, per la qual es preveu una oferta d’ocupació pública extraordinària i addicional on es publica la oferta  de 200 places en l’Escala de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional , per tal de donar compliment a les previsions establertes en la Llei 27/2013 , de 27 de desembre , de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local .