Omet al contingut

CSITAL Lleida

Notícies

Oferta ocupació pública FHN any 2015

En el BOE de 23 de març s’ha publicat el Real Decreto 196/2015, de 22 de març, per la qual s’aprova l’oferta d’ ocupació pública per a l’any 2015, on és recull al seu Annex 4 la relació  de places ofertades de FHN :

 • Subescala Secretaria-Intervenció: 16
 • Subescala Secretaria, categoria Entrada: 12
 • Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria Entrada: 9
 • Places reservades a persones amb discapacitat general: 13

Total Accés Lliure: 50

Llegiu més »Oferta ocupació pública FHN any 2015

Queixa formulada al MHAP pel Consell CSITAL Catalunya

Us adjuntem el text íntegre de l’acord adoptat per la Junta del Consell de CSITAL de Catalunya, del 3 de febrer de 2014, referent a la queixa formulada al MHAP després del improcedent correu electrònic que varem rebre el passat 31 de gener, en relació a la remissió de dades sobre el personal al servei de les entitats locals en el sistema ISPA i que tan malestar ha generat en el nostre col·lectiu:

PROPOSTA D’URGÈNCIA RELATIVA A LA FORMULACIÓ DE QUEIXA AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER FALTA DE RESPECTE ALS ALCALDES I A LES NORMES DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

El 31 de gener de 2014 els secretaris i interventors de les entitats locals varen rebre un correu electrònic dirigit a l’alcalde de la corporació local signat per “Informació Salarial de Llocs de l’Administració. Direcció General de la Funció Pública”, al que s’adjuntava una carta de la Directora General de la Funció Pública comunicant l’inici del procediment per a la remissió de dades sobre el personal al servei de les administracions locals durant l’exercici 2014, així com les instruccions per a la seva complementació en el denominat sistema ISPA (Sistema de recollida d’informació salarial de les administracions Autonómica i local) a l’empara del principi de transparència regulat en l’article  6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de la disposició addicional tercera del  Reial decret llei, 20/2012, de 13 de juny, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 de d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en l’esmentada Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Al respecte el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, posa de manifest el seu total desacord amb els procediments que està utilitzant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a l’aplicació i execució dels preceptes de la Llei orgànica 2/2012, incloses les fórmules de notificació utilitzades, per considerar que no solament suposen una falta de respecte cap als alcaldes i presidents de las entitats locals, sinó que contravenen el preceptuat en la disposició final segona de l’Ordre 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, i en la disposició addicional tercera del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juny, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en relació amb la determinació la forma, contingut, desglossament i periodicitat de la remissió d’informació respectivament mitjançant resolució i reglamentàriament, així com de les més elementals normes de notificació previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú perquè la mateixa produeixi efectes administratius. Resulta molt preocupant que el Ministeri repeteixi novament l’irregular procediment utilitzat en l’exercici 2012.

Amb el correu de 31 de gener el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques reitera un tracte vers a les entitats locals -que resulta inacceptable per al  Consell de CSITAL de Catalunya- consistent en l’enviament de correus electrònics a funcionaris i no als alcaldes i presidents de les Entitats Locals, així com per l’emissió de notes informatives, sense cap valor jurídic i sense signatura que es publiciten sense previ avís a la pàgina web del Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques mitjançant les quals s’interpreten i amplien les normes  aprovades. Una mala praxis que l’esmentat Ministeri va iniciar amb l’aprovació dels mecanismes excepcionals regulats en el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i que per desgràcia persisteix, per contradictori que sembli, en els procediments Imposats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a que les entitats locals efectuïn la remissió d’informació necessària per a acomplir amb el principi de transparència.

Seria ara massa llarg recordar els canvis en el contingut de la informació a remetre per les entitats locals a través de la pàgina web de l’Oficina Virtual de Coordinació de les entitats locals -només cal recordar les novetats incorporades sense previ avís en els formularis pel seguiment de l’execució pressupostària del quart trimestre del 2013- el termini de remissió va coincidir amb el seguiment del Pla d’ajust i amb el correu referent al ISPA – o la sobre incògnita del contingut i la data en què estarà disponible una aplicació a la oficina Virtual per a l’enviament dels Pressupostos de l’exercici del 2014, que segons l’Ordre 2105/2012, finalitzava el 31 de gener i que avui encara no està operativa.

També es considera inadmissible, el correu que la Intervenció General de l’Administració de l’Estat va enviar, l’1 d’agost de 2013, als interventors i secretaris-interventors dels ens locals -i no a l’alcalde com a màxim representant de la corporació local- comunicant la sectorització dels ens depenents de l’ens local a efectes de la Llei orgànica 2/2012, contravenint novament Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 3 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, que determina expressament que la classificació d’agents del sector públic local, als efectes de la seva inclusió en el sector d’administracions públiques, ha d’ésser notificada a les Entitats locals concernides.

L’impacte d’aquesta actuació ha estat important per a alguns ens locals que, per la via de fet, han vist modificat l’àmbit subjectiu dels seus ens dependents i el còmput dels ratis de la Llei orgànica 2/2012 a partir d’aquesta data, el que els ha suposat variacions respecte als informes de verificació aprovats pel ple en la liquidació de 2012 i en el pressupost de 2013 i problemes per a la remissió de la informació del tercer i quart trimestre del 2013.

A tota la problemàtica descrita cal afegir-li, que en ple segle XXI, el Ministeri obliga a les entitats locals a complimentar tota la informació referida completament a mà i sense poder utilitzar cap de les aplicacions informàtiques existents en el mercat.

Per tot això el Consell de CSITAL de Catalunya acorda:

PRIMER. – Elevar una queixa formal al MHAP mostrant el desacord amb els procediments que està emprant per a l’aplicació i execució dels preceptes de la Llei orgànica 2/2012, perquè acabi amb les pràctiques següents:

 1. La utilització de correus electrònics dirigits a secretaris i interventors d’administració local com a pràctica usual de notificació d’aspectes transcendentals per a la remissió d’informació de les corporacions locals per donar compliment del principi de transparència de l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, per considerar que no només suposen una falta de respecte vers als alcaldes i presidents de les entitats locals, sinó perquè a més vulneren les més elementals normes de notificació que preveu la Llei 30/1992 i del Reglament d’estabilitat pressupostària de les entitats locals.
 2. La continua emissió de notes informatives, manuals, circulars i guies sense signar, que es publiciten sense previ avís en la pàgina web de l’Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals, que interpreten les normes aprovades i que creen una important inseguretat jurídica, contravenint, a més, els preceptes de la disposició final segona de l’Ordre 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, i en la disposició addicional tercera del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juny, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en relació amb l’obligatorietat de regular mitjançant resolució o per reglament la forma, contingut, desglossament i periodicitat de la remissió d’informació.

SEGON. – Convidar al Consejo General de COSITAL a sumar-se a la queixa del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, ja que afecta tot el col·lectiu estatal de secretaris i interventors d’administració local i als alcaldes i presidents de les entitats locals.

TERCER. – Donar la màxima difusió als acords anteriors i remetre’ls al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Certificat de la queixa formalitzada

Llegiu més »Queixa formulada al MHAP pel Consell CSITAL Catalunya

Lleis d’interès per les corporacions locals publicades al BOE

Normes publicades en el BOE al desembre de 2013, de rellevància  per les corporacions locals

 1. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014 (BOE 26.12.2013)
 2.  Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de 1 de gener de 2014. (BOE 27.12.2013)
 3. Correcció d’errors de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. (BOE 27.12.2013)
 4. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable  de factures en el Sector Públic. (BOE 28.12.2013)
 5. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local  (BOE-30.12.2013)

Llegiu més »Lleis d’interès per les corporacions locals publicades al BOE

Oferta Pública amb la creació de 112 places d’escala FHE

En el DOGC número 6.501 de 14 de novembre s’ha publicat la nota GOV/154/2013, de 12 de novembre, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació parcial per a l’any 2013 de 112 places de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. S’inclouen les següents places:

 • 40 places de la Subescala de secretaria intervenció.
 • 18 places de la Subescala de secretaria, categoria d’entrada
 • 30 places de la Subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada.
 • 12 places de la Subescala de secretaria, categoria superior.
 • 12 places de la Subescala de tresoreria, categoria superior.

Llegiu més »Oferta Pública amb la creació de 112 places d’escala FHE

Concurs Unitari 2013

En el BOE de 15 de novembre de 2013, s’han publicat les Resolució de 29 d’octubre de 2013, i de 7 de novembre de 2013, de la Direcció general de la Funció Pública, per les que es convoquen respectivament el Concurs unitari de llocs de treball reservats a FHE, la relació individualitzada de mèrits generals, així la convocatòria del concurs unitari de provisió de llocs de treball en la comunitat autònoma del País Basc.

Podeu consultar aquí les resolucions esmentades :

 1. Resolució del 29 d’octubre de 2013. (Concurs unitari)
 2. Resolució del 29 d’octubre de 2013. (Mèrits geners)
 3. Resolució de 7 de novembre de 2013. (Concurs unitari País Basc)
 4. Tota la informació complementaria sobre les relacions individualitzades de mèrits per subescales, per omplir les sol·licituds i la informació sobre les preguntes més freqüents en relació amb el concurs unitari publicades per la  Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques etc.  http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/funcion_publica/funcionarios_con_habilitacion/provisiondepuestos/Concursos-Unitarios/unitario13.html

Llegiu més »Concurs Unitari 2013