Omet al contingut

CSITAL Lleida

Lleis d’interès per les corporacions locals publicades al BOE

Normes publicades en el BOE al desembre de 2013, de rellevància  per les corporacions locals

  1. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014 (BOE 26.12.2013)
  2.  Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de 1 de gener de 2014. (BOE 27.12.2013)
  3. Correcció d’errors de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. (BOE 27.12.2013)
  4. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable  de factures en el Sector Públic. (BOE 28.12.2013)
  5. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local  (BOE-30.12.2013)