Lleis d’interès per les corporacions locals publicades al BOE

Normes publicades en el BOE al desembre de 2013, de rellevància  per les corporacions locals

  1. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014 (BOE 26.12.2013)
  2.  Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de 1 de gener de 2014. (BOE 27.12.2013)
  3. Correcció d’errors de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. (BOE 27.12.2013)
  4. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable  de factures en el Sector Públic. (BOE 28.12.2013)
  5. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local  (BOE-30.12.2013)