Documentació Seminari Actualització Jurídica 18 de maig de 2018

Documentació del Sr. Baldomero Rovira López “La fiscalització simplificada, prèvia i limitada prèvia: requisits bàsics. Els reparament i altres aspectes pràctics del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local”.

Control intern – Baldomero Rovira (3)

Annex de requisits bàsics

Documentació del Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

0. Jornada 18 de maig de 2018_R. MORELL