Omet al contingut

CSITAL Lleida

Curs sobre la nova comptabilitat local a CSITAL Lleida

Dates: 5, 12 i 26 de març – 9, 16 i 30 d’abril  i 7, 14, 21 i 28 de maig.

Horari: de 17 a 20 hores

Lloc: Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida, Av. del Segre, núm. 5 – 1r – 2a de  Lleida.

Codi curs: 2/2015

 Inscripció: Mitjançant el formulari electrònic que hi ha en aquest enllaç:

  https://docs.google.com/forms/d/1qr0baxkgN6fqU7WdLu2Z4YFCp-ojx6o7U7fkenBN5Nw/viewform?usp=send_form

 Objectius:

 • Aprendre el registre i la comptabilització de les operacions de la gestió econòmica i financera de les entitats locals.
 • Conèixer el contingut i la pràctica dels assentaments de les instruccions de la comptabilitat local per tal d’aconseguir que el sistema d’informació comptable ofereixi informació sobre la situació financera de l’ens.
 • Facilitar l’obtenció d’informació ordenada i sistemàtica del sistema d’informació comptable respecte del desenvolupament econòmic, financer i patrimonial de l’ens.
 • Comprendre la informació dels estats d’execució pressupostària i financera a partir dels registres comptables com a suport útil i necessari en la presa de decisions. 

Programa

 1. Marc conceptual de la  comptabilitat pressupostària i financera de les entitats locals.
 2. Obertura de la comptabilitat i les operacions de l’estat de despeses del pressupost.
 3. Operacions de l’estat d’ingressos del pressupost.
 4. Operacions de la tresoreria.
 5. Operacions relatives als actius econòmics.
 6. Operacions relatives als actius i passius financers.
 7. Les despeses amb finançament afectat.
 8. Les operacions de final d’exercici i les operacions de tancament de la comptabilitat.
 9. L’estat de fluxos d’efectiu,  l’estat de variacions del patrimoni net.
 10. El compte general i les memòries explicatives de la gestió de l’ens. 

Professor: Josep Ramon Solé Gallart,  interventor general de l’Ajuntament de Tàrrega

Quota d’inscripció: 150 € per als col·legiats i 200 € per als no col·legiats.

Pagament:  mitjançant transferència al compte  ES3601820249660200014826,  esmentant el nom de la persona inscrita i el codi del curs que és 2/2015.

La quota d’inscripció dóna dret a assistir a la Jornada i rebre la documentació preparada pel professor.

Aforament: Limitat a 40 persones amb preferència dels col·legiats i per ordre d’inscripció.

Certificat: Serà expedit a qui n’acrediti l’assistència a 8 de les 10 sessions com a mínim.