Omet al contingut

CSITAL Lleida

Criteris sobre l’aplicació de la modificació de l’art.92 bis llei 7/1985

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat una nota informativa per establir els criteris sobre l’aplicació de la modificació de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , de bases del règim local, efectuada pel Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre.    criteris

Aquesta modificació implica que des de l’entrada en vigor del Reial decret llei (13 de setembre de 2015), els funcionaris pertanyents a la Subescala de Secretaria-Intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, de control i la fiscalització interna de la gestió econòmico financera i pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser exercides aquestes funcions per regidors.