Omet al contingut

CSITAL Lleida

Concurs unitari 2015

Al BOE de 18 de novembre de 2015, es publica Resolució de 27 d’octubre de 2015, de la Dirección general de la Función Pública, per la qual es convoca: concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a FHN, veure aquí

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va convocar, de conformitat amb el que disposa l’apartat 6 de l’article 92 bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, afegit per la Llei 27 / 2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, corresponent a l’any en curs, en la segona quinzena del mes de octubre.

Relació individualitzada de mèrits generals dels FNH. Veure aquí