Al BOE de 18 de novembre de 2015, es publica Resolució de 27 d’octubre de 2015, de la Dirección general de la Función Pública, per la qual es convoca: concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a FHN, veure aquí

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va convocar, de conformitat amb el que disposa l’apartat 6 de l’article 92 bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, afegit per la Llei 27 / 2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, corresponent a l’any en curs, en la segona quinzena del mes de octubre.

Relació individualitzada de mèrits generals dels FNH. Veure aquí