Novetats

Documentació Seminari Actualització Jurídica 19 de febrer de 2016

Documentació Sr. Lluís Malavia Muñoz “El control de les subvencions dels ens locals” 20160201_lleida_16_presentació Subvencions Iguals o Superiors 60.000 Subvencions Inferiors 60.000 Documentació Sr. Ramon Morell Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” Comunicació empleats declaració jurada certificació negativa… Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 19 de febrer de 2016

Seminari d’Actualització Jurídica 2016

El proper 19 de febrer començarà l’11ena. edició del Seminari d’Actualització Jurídica, com en les darreres edicions, només estaran programades les quatre primeres sessions, quedant la resta obertes a les necessitats pràctiques i l’evolució legislativa, amb la intenció que aquesta flexibilitat permeti una millor adaptació del contingut del seminari a l’actualitat i a la problemàtica de cada moment.

El format de l’activitat serà pràcticament el mateix de l’any passat, amb una primera part sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants, llevat d’alguna sessió que es preveu que sigui monogràfica i duri tot el matí.

Read More »Seminari d’Actualització Jurídica 2016

Concurs unitari 2015

Al BOE de 18 de novembre de 2015, es publica Resolució de 27 d’octubre de 2015, de la Dirección general de la Función Pública, per la qual es convoca: concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a FHN, veure aquí

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va convocar, de conformitat amb el que disposa l’apartat 6 de l’article 92 bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, afegit per la Llei 27 / 2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, corresponent a l’any en curs, en la segona quinzena del mes de octubre.

Relació individualitzada de mèrits generals dels FNH. Veure aquí

 

Read More »Concurs unitari 2015

Oferta ocupació pública FHN any 2015

En el BOE de 23 de març s’ha publicat el Real Decreto 196/2015, de 22 de març, per la qual s’aprova l’oferta d’ ocupació pública per a l’any 2015, on és recull al seu Annex 4 la relació  de places ofertades de FHN :

  • Subescala Secretaria-Intervenció: 16
  • Subescala Secretaria, categoria Entrada: 12
  • Subescala Intervenció-Tresoreria, categoria Entrada: 9
  • Places reservades a persones amb discapacitat general: 13

Total Accés Lliure: 50

Read More »Oferta ocupació pública FHN any 2015