Documentació

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Documentació Sra. Lourdes Juez sobre ” Gestió de la tresoreria, planificació, endeutament”

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Documentació Sr. José Luis González Leal sobre “El Cartipàs municipal 2019, tasques a realitzar cara les properes eleccions municipals”.

Continua llegint

Documentació del Sr. Cristian Armadàs Sabaté que tracta sobre Novetats de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 en matèria de personal.

presentacioLPGE21set

Documentació del Sr. Ramon Morell Gassó que tracta sobre L’ Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials.

0. Jornada setembre de 2018.

Sentència del TS del 9 de juliol de 2018. casació IVTNU plusvàlues marcat

Continua llegint

Documentació del Sr. Baldomero Rovira López “La fiscalització simplificada, prèvia i limitada prèvia: requisits bàsics. Els reparament i altres aspectes pràctics del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local”.

Control intern – Baldomero Rovira (3)

Annex de requisits bàsics

Documentació del Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

0. Jornada 18 de maig de 2018_R. MORELL

 

Continua llegint

Aquestes són les ponències que es van presentar a la jornada sobre Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

CèliaArgilesfunciócomptabilitat

Funcions de tresoreria RD128_Fernando_González-Santacana

Funcions intervenció control RD128_Petra Saiz

funcionstresoreriaLourdesJuez

Jornada FHN Lleida. Funcions Secretaria Jesus Gutierrez Bustillo

Sessió informativa RD 128. LLEIDA 26.04.2018 Carme Valles

Continua llegint

Documentació Sr. Joan Perdigó Solà sobre “Cementiris i serveis funeraris”

CEMENTERIO E INCINERACIÓN J.SOSPEDRA SS FUNERARIS CSITAL Lleida

SS FUNERARIS CSITAL Lleida bis

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

1. Jornada 23 de març de 2018.

2. Real Decreto 75_2018, de 19 de febrero, formulas tipo revisión de precios de contratos de transporte regular de viajeros por carretera.

3. Reglamento UE 2016_679, de 27 d’abril de Proteccio dades personals

4. Instrucción 1_2018. Junta Electoral Central sobre interpretación impedimentos y excusas para los cargos de miembros mesas electorales.

5. Sentència JCA 1 de Lleida de 7 de març de 2018. Plusvàlues

6.Proposición de Ley 9 de marzo de 2018. Modificación Impuesto IVTNU (Plusvalua)

7. Directriu-1-2018_lots-obres-.2

8. Informe 41-2017 JCCP Estat. contratos menores Baeza

9. Informe 42-2017 JCCP Estat .contratos menores Andújar

10. Informe 5-2018 JCCP Estat . diputación de Almería contratos menores

11. Ley 9_2017. Articles sobre contractes menors

Continua llegint

Documentació M. Petra Sáiz Antón sobre Control i fiscalització de les concessions

MPSAIZ concessions CISTAL Lleida 2018

Documentació Ramon Morell Gassó sobre Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials

Jornada 23 de febrer de 2018 [Modo de compatibilidad]

1. Sentència TSJC , 17 de novembre de 2017, finançament escoles bressol.2

2. STSJCat de 30 de junio de 2017. Anula tasas impuestas por BCN a viviendas vacías.2

3. Sentència TSJ València de 30 juny 2017. Anul.la infracció ordenança per protecció acústica.2

4. Sentència del TSJ Madrid, de 17 de juliol de 2017. Anul.lació taxa reguladora del Taxi.2

5. Resolucio TCCSP -num.-1_2018. 2 (1)

6. Resolucio TCCSP num.-3_2018.2

7. Opiniones Ley 9-2017. Diez actuaciones esenciales previas de los aplicadores antes de la entrada en vigor.2

8. Article Teresa Moneo Marroig a ESPUBLICO. sobre els contractes menors a la Llei 9_2017 LCSP

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

35. Contratos de obras..

36. Contratos de concesión de obras..

37. Contratos de concesión de servicios..

38. Contratos de suministros

39. Contratos de servicios..

40. Contratos de otros entes del sector público..

41. Órganos de asistencia..

42.Órganos consultivos.

43.Elaboración y remisión de información..

44. Registros oficiales..

45.Gestión de la publicidad contractual..

46. Disposiciones transitorias..

47. Disposiciones Finales

48. Anexos

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

23.Procedimiento restringido..

24. Procedimiento con negociación..

25. Procedimiento de diálogo competitivo..

26. Procedimento de asociación para la innovación.

27. Concursos de proyectos.

28.Efectos de los contratos

29. Prerrogativas de la administración..

30. Ejecución de los contratos..

31. Modificación de los contratos..

32. Suspensión y extinción de los contratos..

33.Cesión de los contratos y subcontratación..

34. Sistemas de racionalización de la contratación pública..

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

13.Clasificación de las empresas..

14. Sucesión del contratista..

15. Objeto y precio del contrato..

16.Revisión de precios..

17 Garantías exigibles..

18. Consultas preliminares de mercado..

19.Expediente de contratación..

20. Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas..

21.Adjudicación. Normas generales..

22. Procedimento abierto..

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

Jornada 24 de novembre de 2017. [Modo de compatibilidad]

0. Introducción.

1. Comparación de los índices..

2. Objeto y ámbito de aplicación

3. Negocios y contratos excluidos..

4. Delimitación de los tipos contractuales..

5. Contratos sujetos a regulación armonizada..

6.Contratos administrativos y contratos privados

7.Disposiciones generales de contratación del sector público..

8.Régimen de la invalidez..

9.Recurso especial en materia de contratación..

10. Órganos de contratación…

11. Capacidad y solvencia del contratista..

12.Prohibiciones de contratar..

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell Gasso “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” .

Jornada 24 febrer de 2017.

Esquema de les REVISIONS DE PREUS Jornada 24 febrer de 2017.

Nota DGCP de GENCAT aplicació mesures gestió eficient tramitació contractes l’art.8 del Decret Llei 3-2016

Nota-informativa-DGPFAT, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2017.

Període de recuperació de la inversió dels contractes (art.10 RD 55 de 2017)

Període de recuperació de la inversió dels contractes (art.10 RD 55 de 2017)

Sentencia 16 de 2017 JCA Tarragona sobre AMI

Sentencia del TC de 16 de febrer de 2017 sobre Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Sentencia TS 5-07-2016, Ajuntaments no poden gravar l’emissió d’ones radioelèctriques per cies de Telefonia mòbil.

Continua llegint

Documentació Sr. Josep Mir Bagó “El dret d’accés a la informació pública”  el-dret-dacces-a-la-informacio-publica

Documentació Sr. Ramon Morell Gasso “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” jornada-14-doctubre-de-2016

Continua llegint