Documentació

Documentació M. Petra Sáiz Antón sobre Control i fiscalització de les concessions

MPSAIZ concessions CISTAL Lleida 2018

Documentació Ramon Morell Gassó sobre Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials

Jornada 23 de febrer de 2018 [Modo de compatibilidad]

1. Sentència TSJC , 17 de novembre de 2017, finançament escoles bressol.2

2. STSJCat de 30 de junio de 2017. Anula tasas impuestas por BCN a viviendas vacías.2

3. Sentència TSJ València de 30 juny 2017. Anul.la infracció ordenança per protecció acústica.2

4. Sentència del TSJ Madrid, de 17 de juliol de 2017. Anul.lació taxa reguladora del Taxi.2

5. Resolucio TCCSP -num.-1_2018. 2 (1)

6. Resolucio TCCSP num.-3_2018.2

7. Opiniones Ley 9-2017. Diez actuaciones esenciales previas de los aplicadores antes de la entrada en vigor.2

8. Article Teresa Moneo Marroig a ESPUBLICO. sobre els contractes menors a la Llei 9_2017 LCSP

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

35. Contratos de obras..

36. Contratos de concesión de obras..

37. Contratos de concesión de servicios..

38. Contratos de suministros

39. Contratos de servicios..

40. Contratos de otros entes del sector público..

41. Órganos de asistencia..

42.Órganos consultivos.

43.Elaboración y remisión de información..

44. Registros oficiales..

45.Gestión de la publicidad contractual..

46. Disposiciones transitorias..

47. Disposiciones Finales

48. Anexos

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

23.Procedimiento restringido..

24. Procedimiento con negociación..

25. Procedimiento de diálogo competitivo..

26. Procedimento de asociación para la innovación.

27. Concursos de proyectos.

28.Efectos de los contratos

29. Prerrogativas de la administración..

30. Ejecución de los contratos..

31. Modificación de los contratos..

32. Suspensión y extinción de los contratos..

33.Cesión de los contratos y subcontratación..

34. Sistemas de racionalización de la contratación pública..

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

13.Clasificación de las empresas..

14. Sucesión del contratista..

15. Objeto y precio del contrato..

16.Revisión de precios..

17 Garantías exigibles..

18. Consultas preliminares de mercado..

19.Expediente de contratación..

20. Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas..

21.Adjudicación. Normas generales..

22. Procedimento abierto..

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

Jornada 24 de novembre de 2017. [Modo de compatibilidad]

0. Introducción.

1. Comparación de los índices..

2. Objeto y ámbito de aplicación

3. Negocios y contratos excluidos..

4. Delimitación de los tipos contractuales..

5. Contratos sujetos a regulación armonizada..

6.Contratos administrativos y contratos privados

7.Disposiciones generales de contratación del sector público..

8.Régimen de la invalidez..

9.Recurso especial en materia de contratación..

10. Órganos de contratación…

11. Capacidad y solvencia del contratista..

12.Prohibiciones de contratar..

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell Gasso “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” .

Jornada 24 febrer de 2017.

Esquema de les REVISIONS DE PREUS Jornada 24 febrer de 2017.

Nota DGCP de GENCAT aplicació mesures gestió eficient tramitació contractes l’art.8 del Decret Llei 3-2016

Nota-informativa-DGPFAT, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2017.

Període de recuperació de la inversió dels contractes (art.10 RD 55 de 2017)

Període de recuperació de la inversió dels contractes (art.10 RD 55 de 2017)

Sentencia 16 de 2017 JCA Tarragona sobre AMI

Sentencia del TC de 16 de febrer de 2017 sobre Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Sentencia TS 5-07-2016, Ajuntaments no poden gravar l’emissió d’ones radioelèctriques per cies de Telefonia mòbil.

Continua llegint

Documentació Sr. Josep Mir Bagó “El dret d’accés a la informació pública”  el-dret-dacces-a-la-informacio-publica

Documentació Sr. Ramon Morell Gasso “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” jornada-14-doctubre-de-2016

Continua llegint

Documentació Sra. Ángela Acín Ferrer “Darreres modificacions i novetats en matèria d’ordenances fiscals. La sentència del Tribunal Suprem de 20/05/2016 sobre  la Taxa per Utilització Privativa i Aprofitaments especials a favor d’ Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil” ponencia-angela-acin-lleida-23-9-2016

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” jornada-23-de-setembre-de-2016

Continua llegint

Documentació del Sr. Isidre Martí i Sarda “Les darreres reformes i jurisprudència en matèria de contractació”

Les darreres reformes i jurisprudència en matèria de4

Documentació del Sr. Ramon Morell i Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Jornada 1 de juliol de 2016V2

Nulidad-Anulabilidad . comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Recursos administratius. comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Revisión d’ofici. comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Continua llegint

Documentació M. Pilar Galindo Morell sobre “La Jurisprudència sobre la gestió tributaria local”

2015-11-27 Ponencia- JURISPR. SOBRE GESTIÓN TRIBUT. LOCAL M. PILAR GALINDO

Documentació Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

2015-11-27 SEMINARI NOVETATS LEGISLATIVES – JURISPRUDENCIALS. RAMON MORELL

Continua llegint