Documentació M. Petra Sáiz Antón sobre Control i fiscalització de les concessions

MPSAIZ concessions CISTAL Lleida 2018

Documentació Ramon Morell Gassó sobre Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials

Jornada 23 de febrer de 2018 [Modo de compatibilidad]

1. Sentència TSJC , 17 de novembre de 2017, finançament escoles bressol.2

2. STSJCat de 30 de junio de 2017. Anula tasas impuestas por BCN a viviendas vacías.2

3. Sentència TSJ València de 30 juny 2017. Anul.la infracció ordenança per protecció acústica.2

4. Sentència del TSJ Madrid, de 17 de juliol de 2017. Anul.lació taxa reguladora del Taxi.2

5. Resolucio TCCSP -num.-1_2018. 2 (1)

6. Resolucio TCCSP num.-3_2018.2

7. Opiniones Ley 9-2017. Diez actuaciones esenciales previas de los aplicadores antes de la entrada en vigor.2

8. Article Teresa Moneo Marroig a ESPUBLICO. sobre els contractes menors a la Llei 9_2017 LCSP

Continua llegint

El proper 23 de febrer de 2018, celebrarem  l’Assemblea general ordinària del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida.

L’Assemblea es farà a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida,  amb el següent programa:

  • 2/4 de 2 del migdia (13.30 h) Primera convocatòria
  • 2 del migdia (14 h) Segona convocatòria
  • 15.00 hores, dinar al  restaurant Mirador dels Camps Elisis, a Lleida

Ordre del dia

1.-Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2.-Aprovació de la memòria de gestió del col·legi.

3.-Aprovació dels comptes anuals exercici 2017

4.-Aprovació del pressupost per a l’exercici 2018

5.-Torn obert de paraules

6.-Reconeixement als companys/nyes jubilats/des.

 

Continua llegint

El proper 23 de febrer, començarà la 13a. edició del Seminari d’Actualització Jurídica.

Com en les darreres edicions, no estan programades totes les sessions, quedant pendents de confirmar les dues darreres, una de les quals es dedicarà a l’anàlisi de la nova normativa en matèria de contractes del sector públic que es troba en tramitació, amb la intenció que aquesta flexibilitat permeti una millor adaptació del contingut del seminari a l’actualitat i a la problemàtica de cada moment.

El format de l’activitat serà pràcticament el mateix de l’any passat, amb una primera part sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants, llevat d’alguna sessió que es preveu que sigui monogràfica i duri tot el matí.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

23 de febrer Inauguració del Seminari.

Control i fiscalització de les concessions, a càrrec de la Sra. Maria Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat

23 de març Cementiris i serveis funeraris, a càrrec del Sr. Joan Perdigó Solà, professor Associat de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i soci fundador de Tornos Advocats
20 d’abril La Llei 9/2017 de contractes del sector públic: principals implicacions de la seva entrada en vigor, a càrrec de Marcel·lí Pons Duat secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
18 de maig La fiscalització simplificada, prèvia i limitada prèvia: requisits bàsics. Els reparament i altres aspectes pràctics del .Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, a càrrec de Baldomero Rovira Lopez, interventor de l’Ajuntament de Reus.
15 de juny Aspectes pràctics del nou reglament europeu de protecció de dades , ponent a concretar.
21 de setembre Tema pendent de determinar
19 d’octubre Tema pendent de determinar
23 de novembre Tema pendent de determinar

Lloc de realització: Sala d’actes de l’Excma. Diputació de Lleida

Horari: de 9.00 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 200,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 230,00€ als no afiliats.

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

35. Contratos de obras..

36. Contratos de concesión de obras..

37. Contratos de concesión de servicios..

38. Contratos de suministros

39. Contratos de servicios..

40. Contratos de otros entes del sector público..

41. Órganos de asistencia..

42.Órganos consultivos.

43.Elaboración y remisión de información..

44. Registros oficiales..

45.Gestión de la publicidad contractual..

46. Disposiciones transitorias..

47. Disposiciones Finales

48. Anexos

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

23.Procedimiento restringido..

24. Procedimiento con negociación..

25. Procedimiento de diálogo competitivo..

26. Procedimento de asociación para la innovación.

27. Concursos de proyectos.

28.Efectos de los contratos

29. Prerrogativas de la administración..

30. Ejecución de los contratos..

31. Modificación de los contratos..

32. Suspensión y extinción de los contratos..

33.Cesión de los contratos y subcontratación..

34. Sistemas de racionalización de la contratación pública..

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

13.Clasificación de las empresas..

14. Sucesión del contratista..

15. Objeto y precio del contrato..

16.Revisión de precios..

17 Garantías exigibles..

18. Consultas preliminares de mercado..

19.Expediente de contratación..

20. Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas..

21.Adjudicación. Normas generales..

22. Procedimento abierto..

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

Jornada 24 de novembre de 2017. [Modo de compatibilidad]

0. Introducción.

1. Comparación de los índices..

2. Objeto y ámbito de aplicación

3. Negocios y contratos excluidos..

4. Delimitación de los tipos contractuales..

5. Contratos sujetos a regulación armonizada..

6.Contratos administrativos y contratos privados

7.Disposiciones generales de contratación del sector público..

8.Régimen de la invalidez..

9.Recurso especial en materia de contratación..

10. Órganos de contratación…

11. Capacidad y solvencia del contratista..

12.Prohibiciones de contratar..

Continua llegint

Sessions del Seminari d’Actualització Jurídica programades per aquesta tardor:

22 de setembre de 2017

L’Administració electrònica local: reptes, problemes i oportunitats, a càrrec d’Isidre Martí i Sarda, Secretari General de l’Ajuntament de Badalona.

20 d’octubre de 2017

El control intern a l’administració local segons el reglament de règim intern. Principals novetats, a càrrec de la Sra. Anna Macià i Bové, Interventora de l’Ajuntament de Figueres.

24 de novembre de 2017

MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic, a càrrec del Sr. Ramon Morell i Gassó, Secretari General de l’Ajuntament de Tàrrega.

Continua llegint

L’exercici de les funcions públiques necessàries, que l’article 92 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local reserva a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, genera unes relacions amb els òrgans de govern de les entitats locals en les quals es presta els serveis que, en ocasions, poden portar a situacions de conflicte i d’assetjament que cal evitar.

La defensa de la professió per part del CSITAL de Lleida es considera que s’ha de realitzar de forma activa amb el recolzament dels seus membres en l’exercici de les seves funcions d’acord amb la normativa vigent, de forma especial quan es generin aquestes situacions de conflicte.

I. Àmbit d’aplicació

El CSITAL Lleida considera com a situacions de conflicte les següents:

Continua llegint

El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida convoca a totes les persones col·legiades, a l’assemblea extraordinària que es realitzarà en la data, lloc i d’acord amb l’ordre del dia que s’indiquen a continuació:

Dia: 16 de juny de 2017

Hora: 2 del migdia (14.00 h) primera convocatòria. 2/4 de 3 del migdia (14.30 h) segona convocatòria.

Lloc: Sala d’actes de la Diputació de Lleida.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2. Aprovació del protocol d’actuació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida davant d’actuacions que atemptin contra els drets dels seus membres.

Lleida, 16 de maig de 2017

La presidenta,

Cèlia Argilés i Andrés

Continua llegint

Amb la finalitat de millorar dia a dia en la nostra formació i treure el màxim  profit de les eines que emprem diàriament, la Junta de Govern del Csital Lleida, creiem adient dur a terme dos cursos en relació al programa de comptabilitat de l’empresa ABSIS, que és el que majoritàriament s’usa a les nostres entitats locals.

  • Un curs versarà sobre l’ús del programa comptable, amb les característiques següents:
Dies Horari Import Data termini inscripció
30 de maig, 6 i 8 de juny 9 a 14 h.

Col·legiats 100€

No col·legiats 130€

22 de maig

 

Per a inscriure-us heu d’omplir les dades a aquest enllaç

 

  • L’altre curs serà una sessió única sobre el mòdul de projecte de despeses que està integrat dins del programa de comptabilitat ABSIS, amb les següents característiques:
Dies Horari Import Data termini inscripció
1 de juny 9 a 14 h.

Col·legiats 30€

No col·legiats 50€

22 de maig

 

Per a inscriure-us heu d’omplir les dades a aquest enllaç

PROGRAMA- FormacióCGAPPlus CSITAL LLEIDA

Ambdós cursos es realitzaran a la seu del CSITAL Lleida, Av. del Segre 5, 1-2 a Lleida. Us podeu inscriure a 1 o als 2 cursos.

Continua llegint

La finalitat d’aquesta jornada és explicar de manera detallada i àmplia la tramesa de totes les subvencions que atorguem les entitats locals per mitjà de la Base de dades que hi ha creada a nivell nacional.

Lloc: Diputació de Lleida –sala d’actes.

Horari: 10.00 a 14.00 hores

A càrrec: Sr. Pablo Lanza, cap del Equipo de Administración y Custodia dela BDNS. División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales Oficina Nacional de Auditoría –IGAE-.

Organitza: CSITAL Lleida

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell Gasso “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” .

Jornada 24 febrer de 2017.

Esquema de les REVISIONS DE PREUS Jornada 24 febrer de 2017.

Nota DGCP de GENCAT aplicació mesures gestió eficient tramitació contractes l’art.8 del Decret Llei 3-2016

Nota-informativa-DGPFAT, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2017.

Període de recuperació de la inversió dels contractes (art.10 RD 55 de 2017)

Període de recuperació de la inversió dels contractes (art.10 RD 55 de 2017)

Sentencia 16 de 2017 JCA Tarragona sobre AMI

Sentencia del TC de 16 de febrer de 2017 sobre Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Sentencia TS 5-07-2016, Ajuntaments no poden gravar l’emissió d’ones radioelèctriques per cies de Telefonia mòbil.

Continua llegint